Stichting De BijlesBeurs; maatschappelijk fonds voor bijles en studiebegeleiding 

 


 

In het kort

Ondersteunen

Kennis is de beste remedie tegen armoede en een breekijzer om uit de negatieve spiraal te komen. Dankzij de gratis studieondersteuning die de BijlesBeurs biedt, stromen minder jongeren af naar een lager niveau en/of blijven jongeren minder zitten en is er ook minder sprake van de veelbesproken tweedeling in het onderwijs.

DeBijlesBeurs is een logische aanvulling -het sluitstuk- op maatschappelijke initiatieven als st. Leergeld, Jeugdcultuur- en Jeugdsportfonds.

Ondersteunen, bereiken en motiveren van jongeren is het eigenlijke werk, maar het openen van de ogen en oren bij besluitvormers bij lokale overheden is de kunst.

Bereiken en motiveren

Alle scholen en professionele hulpverleners (JGD, GGD, Halt, Leerplicht, sociale dienst en vrijwilligersinitiatieven als de voedselbanken en Schuldhulpmaatjes) zijn enthousiast en sturen leerlingen door. Zijn leerlingen eenmaal aangemeld, dan zie je de resultaten dankzij studieondersteuning snel verbeteren. Dit motiveert en geeft zelfvertrouwen/eigen dunk zodat ze zelfstandig en op hun eigen niveau door kunnen.

Wethouders en beleidsmedewerkers beroepen zich nog te vaak op de verantwoordelijkheid van scholen (die nu zelf doorsturen) en/of de zelfredzaamheid van de ouders (die geen geld hebben) en zien voor zichzelf/gemeente geen rol.

Versterken van aandacht

In deze subsidieregeling zijn direct toerekenbare personele kosten wel aan te vragen, heb ik begrepen. Dit is fijn want kijken we naar de potentiële doelgroep van 664 leerlingen en rekenen we 3 uur per aanvraag voor inboeken, intakegesprek, besluitvorming en financiële verantwoording dan is er een professionele full-time coördinator nodig die het huidige vrijwilligersbestuur ondersteunt. Deze coördinator moet ook zorg dragen voor de communicatie naar alle partners.

De gemiddelde kosten per leerling komen uit op ca. € 500,- per jaar per kind. De prijs van een laptop dus.

 

Beleidsplan 2018-2020De BijlesBeurs, gratis studieondersteuning voor leerplichtige jongeren in armoede.

Waarom

De stichting   Leergeld (schoolbenodigdheden), stichting Jeugdsportfonds (gezond lijf) en   stichting Jeugdcultuurfonds (stimuleren van creativiteit) zijn naast de   voedselbank (eten) bekende verschijnselen in Nederland. Dankzij deze   stichtingen kunnen kinderen deelnemen aan de samenleving. Wat mist is de kans   om je als kind/jongere optimaal te ontplooien (hersens) en daarmee een betere   toekomst te creëren. Daarom is de BijlesBeurs opgericht.

De BijlesBeurs   is een initiatief vanuit de praktijk van professionele bijles- en   studiebegeleiding. Leren begint thuis. Taal, logica, sociaal gedrag/ normen   en waarden worden daar voor het eerst bijgebracht. Kleuter, basis en   middelbare scholen stimuleren verder de ontplooiing tot hopelijk een   volwaardig mens.

Circa 10 tot 20 %   van alle jongeren heeft gedurende zijn leerplichtige leven zo nu en dan een   steuntje in de rug nodig in de vorm van incidentele extra uitleg tot   structurele, gerichte en professionele ondersteuning om verder te komen.

Zowel het ministerie van SZW en OCW als het   CPB/Ombudsman/Nibud hebben de maatschappelijke gevolgen van schooluitval,  zittenblijven en onderpresteren recent onderzocht. Deze zijn zeer groot.   Zittenblijven kost alleen al 500 miljoen euro per jaar. Allen bevelen extra   bijles, studieondersteuning en bijspijkercursussen in vakanties aan als   oplossing. Ook in het kader van de recente decentralisatie is opnieuw   aandacht gevraagd voor dit thema.        

Stichting de   BijlesBeurs geeft aan deze problematiek/vraag invulling door samen met   scholen gratis bijles en studieondersteuning te bieden aan jongeren in de   leerplichtige leeftijd waarvan de ouder(s) / verzorger(s) de   studieondersteuning niet kunnen betalen.

Waar:

Het verzorgingsgebied van de BijlesBeurs in het Groene Hart  beslaat de kernen in de "nieuwe" gefuseerde gemeente Alphen aan den Rijn en de randgemeenten Nieuwkoop, Kaag en Braassem, Zoeterwoude, Waddinxveen, Gouda, Leiden en Woerden.

Heel Nederland is het doel.

Hoeveel:

In het Groene   Hart groeien ruim 8000 jongeren op in armoede (CPB).  Tussen 10 en 20 % van alle jongeren heeft   jaarlijks behoefte aan studieondersteuning, ergo minimaal 800 jongeren in   armoede kunnen incidenteel en/of structureel terugvallen op hulp van de BijlesBeurs om leerachterstand, vroegtijdig   schoolverlaten, zittenblijven en/of afstromen te voorkomen.

Om deze studieondersteuning aan deze  jongeren te kunnen bieden is per jaar tussen   de € 250.000 en € 275.000 nodig. De   gezamenlijke gemeenten in het Groene Hart ontvangen jaarlijks structureel € 1.75 miljoen aan Klijnsma gelden.

Stichting de BijlesBeurs is een non-profit organisatie   met ANBI-status en is o.a. afhankelijk van donaties. Donateurs worden dan ook   van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren.


Geef elk kind een kans


In het kort

Ieder kind moet zich kunnen ontplooien. Dat is een sociaal - maatschappelijke doelstelling in Nederland. Om die reden is er   sprake van leerplicht en worden kinderen zoveel  mogelijk kansen geboden. Soms hebben kinderen in de leerplichtperiode extra ondersteuning nodig in de vorm van bijlessen waarin aan het kind/de jongere aangepaste leerondersteuning wordt gegeven. In de praktijk blijkt echter dat een groot aantal ouders niet over voldoende financiële middelen beschikt om deze bijlessen te betalen en dat daar ook niet een passende regeling op school of   bij de overheid voor beschikbaar is.

Om die reden is het wenselijk dat de diverse betrokkenen (scholen, gemeente, schaduwonderwijs) de handen ineen slaan om de noodzakelijke bijlessen toch haalbaar te maken en om daarmee de mogelijkheid te creëren dat ook kinderen waarvan de ouders de aanvullende bijlessen niet kunnen bekostigen, niet buiten de boot vallen.

Stichting de BijlesBeurs verwerft hiervoor de benodigde middelen en selecteert de jongeren die hiervoor in aanmerking komen om  vervolgens in samenwerking met alle betrokkenen, zoals scholen, bijlesinstituten en zorgverleners, te zorgen voor de benodigde professionele onderwijs-ondersteuning zonder kosten voor de ouders/opvoeders. Natuurlijk worden daar waar passend en mogelijk ook vrijwilligers ingezet, maar voorop staat dat het geven van bijlessen een professionele aangelegenheid is. Stichting de BijlesBeurs bemiddelt, matcht tussen leerling en de best   mogelijke studie-ondersteuning. Zij maakt gebruik van het bestaande aanbod en   heeft zelf geen docenten in dienst.

Maatschappelijk kader

Op de internationale WereldArmoededag 2015 én 2016én   2017 werd bekend dat ruim 400.000 jongeren in Nederland opgroeien in armoede.   Anders gezegd; 1 op de 8/9 kinderen   groeit op in armoede.


                                                   ‘Niet wegkijken van kinderen in armoede’
 

Maar liefst 1 op de 9   Nederlandse kinderen leeft in armoede. De gevolgen daarvan kunnen een leven   lang duren. Er is de laatste jaren veel gedaan om de effecten van armoede te   compenseren, maar te weinig om de oorzaken aan te pakken, stelt het recent   verschenen SER-advies over kinderen en armoede. Een gesprek met   SER-commissievoorzitter Nicolette van Gestel. April 2017 (zie bijlage 3)

Een ander gegeven is dat ca. 10-20% van de schoolgaande   kinderen per jaar een steuntje in de rug nodig heeft bij het leren om zittenblijven, afstromen of schooluitval te voorkomen. Het CPB heeft   becijferd dat de helft van alle leerlingen één maal blijft zitten tijdens de schoolloopbaan. De maatschappelijke kosten hiervan bedragen naar schatting €   500 miljoen per jaar. De oplossingen die door het CPB en Kinderombudsman gegeven worden zijn bijles, korte bijspijkercursussen en bijlessen in vakanties (Summer school).

Stichting deBijlesBeurs past in het huidige armoede   beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en in het   beleid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om   vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen. Beide ministeries hebben bij alle gemeenten die nu verantwoordelijk zijn voor  Jeugd, Werk, inkomen en   Zorg ( “de drie decentralisaties” van het Rijk) aangedrongen op aandacht voor   jongeren in armoede en specifiek de gevolgen daarvan op de studieprestaties.

De 8 gemeenten in het Groene Hart (van Gouda tot en met Leiden)tellen ruim 63.000 scholieren. In deze gemeente gaat het dus om bijna 8000 jongeren die leven op of onder de armoedegrens. Van deze 8000 kinderen hebben er dus minimaal 800 extra ondersteuning nodig hebben. Zie bijlage 1.

Een belangrijk deel van deze 800 kinderen zou significant beter presteren als zij in aanmerking zouden kunnen komen voor aanvullende ondersteuning op maat door middel van bijlessen en studieondersteuning . De kosten hiervoor zijn veel  minder dan de maatschappelijke schade veroorzaakt door zittenblijven, afstromen en schoolverlaat, maar dienen gedekt te worden uit fondsen en (overheids)bijdragen.

 

Missie Stichting de BijlesBeurs

De BijlesBeurs wil de kinderen van ouders met een zeer laag inkomen(tot 120% bijstandsnorm) de kans geven zichzelf optimaal te ontplooien door het kosteloos aanbieden van 1-op-1 bijles en/of studiebegeleiding.

Het verzorgingsgebied van de scholen in het Groene Hart dient als pilot, Nederland als uiteindelijk doel.

 

De Werkwijze

De BijlesBeurs is er voor leerplichtige jongeren van basis- en middelbare scholen waarvan ouders een inkomen hebben beneden 120% van de bijstandsnorm. Jongeren krijgen 1-op-1 bijles en/of studiebegeleiding.  Om de kwaliteit van de bijles te garanderen worden de lessen uitsluitend ondergebracht bij scholen of de professionele bijlesinstituten.

De BijlesBeurs is er natuurlijk in de eerste plaats voor jongeren zelf, maar ook scholen, zorgverleners, overheden en bedrijfsleven  hebben baat bij dit fonds. Immers jongeren die goed scoren op school stuwen niet alleen de gemiddelde prestatiecijfers van een school omhoog, er zal ook minder aandacht en ondersteuning nodig zijn. Zorgverleners krijgen extra gereedschap om een gezin verder te helpen; er zijn over de schoolprestaties van de kinderen ten minste geen zorgen meer. WMO- , Leerplicht en Halt medewerkers kunnen verwijzen en zo een stimulerende en positieve bijdrage leveren en voortgang boeken bij hun klanten.

Het bedrijfsleven krijgt schoolverlaters die het maximale uit zich hebben gehaald. Ze kunnen kinderen van medewerkers natuurlijk sponsoren en doorsturen (een zorg minder toch?). Tot slot natuurlijk de ouders, die zien dat hun kind met een beetje hulp wel positieve resultaten haalt en daar kunnen ze trots op zijn. 

Stichting de BijlesBeurs werkt nauw samen met alle scholen in de regio,maar ook met de gemeenten (bijzondere bijstand, leerplicht, Tom in de buurt), maatschappelijke organisaties (voedselbank,  schuldhulpmaatje, kerken, sportverenigingen, Halt, bewindvoerders) en professionele zorginstellingen (GGD,GGZ ,CJG). Deze diverse samenwerking is noodzakelijk om de beschikbare middelen zo effectief mogelijk in te zetten maar vooral ook om de jongeren te vinden..

 

Het aanvragen

Een aanvraag voor een beurs kan worden ingediend op voordracht van scholen, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Ouders zelf kunnen ook aanvragen. De aanvraag moet altijd vergezeld gaan van een inkomensverklaring en een school advies . In dit schooladvies moet buiten het advies voor bijles ook de reden staan waarom scholen zelf niets kunnen doen.


De Organisatie:

Stichting de BijlesBeurs is een non-profit organisatie met ANBI status . Het CBF keurmerk wordt aangevraagd zodra daar de middelen voor zijn.  De uitvoerende werkzaamheden worden in het Groene Hart verzorgd door gerenommeerde bijlesinstituten.

 

Bestuur (onbezoldigd)

Voorzitter:                                       De heer Koos Lichtendonk   (Managing Director KL projects Energy Solutions)  

Vicevoorzitter /secretaris:               De heer Rick Riemsdijk van Eldik (initiatiefnemer)

Penningmeester:                            Mevrouw  Dorina van Weerlee (accountant)

Algemeen bestuurslid:                    Mevrouw Maneka Bouwens (student geneeskunde Erasmus)

Algemeen bestuurslid:                    De heer Emile Schoneveld (orthopedagoog)

Het bestuur kan worden aangevuld door leden die op voordracht van grote donateurs worden benoemd.

 

Contact: stichting de BijlesBeurs

06-22992666 / info@debijlesbeurs.nl

www.debijlesbeurs.nl

 

 Beleidsplan BijlesBeurs 2015-2017

 

Inleiding

Ieder kind moet zich kunnen ontplooien. Dat is een sociaal - maatschappelijke doelstelling in Nederland. Om die reden is sprake van leerplicht en worden kinderen zoveel  mogelijk kansen geboden. Soms hebben kinderen in de leerplichtperiode extra ondersteuning nodig in de vorm van bijlessen, waarin aan het kind/jongere aangepaste leerondersteuning wordt gegeven. In de praktijk blijkt echter dat een groot aantal ouders niet over voldoende financiële middelen beschikt om deze bijlessen te betalen en dat daar ook niet een passende regeling voor beschikbaar is.

Om die reden is het wenselijk dat de diverse betrokkenen de handen ineen slaan om de noodzakelijke bijlessen toch haalbaar te maken en om daarmee de mogelijkheid te creëren dat ook kinderen, waarvan de ouders de aanvullende bijlessen niet kunnen bekostigen, niet buiten de boot vallen.

Stichting de Bijlesbeurs verwerft hiervoor de benodigde middelen en selecteert de jongeren die hiervoor in aanmerking komen om vervolgens in samenwerking met alle betrokkenen, zoals scholen, bijlesinstituten en zorgverleners, te zorgen voor de benodigde professionele ondersteuning zonder kosten voor de ouders/opvoeders.

Maatschappelijk kader

Op de internationale WereldArmoededag 2014 werd bekend dat ruim 600.000 jongeren in Nederland opgroeien in armoede. Dit is ongeveer 18% van de jongeren in Nederland of anders gezegd 1 op de 9 kinderen groeit op in armoede. Een ander gegeven is dat ca. 10% van de schoolgaande kinderen per jaar een steuntje in de rug nodig heeft bij het leren. Het CPB heeft becijferd (2015) dat de helft van alle leerlingen één maal blijft zitten tijdens de schoolloopbaan. De maatschappelijke kosten hiervan bedragen naar schatting € 500 miljoen per jaar. De oplossingen die gegeven worden zijn bijles, korte bijspijkercursussen en bijlessen in vakanties (summerschool).

De stichting deBijlesBeurs past in het huidige armoede beleid van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid en in het beleid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen. Beide ministeries hebben bij alle gemeenten die nu verantwoordelijk zijn voor  Jeugd, Werk, inkomen en Zorg ( “de drie decentralisaties” van het Rijk) aangedrongen op aandacht voor jongeren in armoede en specifiek de gevolgen daarvan op de studieprestaties.

Alphen aan den Rijn telt ruim 20.000 scholieren. In deze gemeente gaat het dus om bijna 4000 jongeren die leven op of onder de armoedegrens. Van deze 4000 kinderen zijn er dus circa 400, die extra ondersteuning nodig hebben, maar dat niet kunnen bekostigen. Dit kan slecht ten dele door de scholen en ouders zelf opgelost worden.

Een belangrijk deel van deze 400 kinderen zouden significant beter presteren als zij in aanmerking zouden kunnen komen voor ondersteuning op maat door middel van bijlessen. De kosten hiervoor zijn naar verwachting minder dan de maatschappelijke schade veroorzaakt door zittenblijven, afstromen en schoolverlaat, maar dienen gedekt te worden uit fondsen en subsidies.

Onderbouwing prognose

In Alphen aan den Rijn is ruim 25% (26.816)van de bevolking van 107.447 inwoners leerplichtig. Ergo 2985 Alphense jongeren (1 op de 9) leven in armoede. Tellen we daar de jongeren uit de buurgemeenten bij die hier op school gaan dan is dit aantal meer dan 4000. Wordt in beschouwing genomen dat de BijlesBeurs een iets ruimere inkomensgrens hanteert van 120% i.p.v. 110% van de bijstandsnorm, dan is de schatting van 4000 kinderen aan de conservatieve kant.

Missie Stichting de BijlesBeurs

De BijlesBeurs wil de kinderen met leerproblemen, van ouders met een zeer laag inkomen(tot 120% bijstandsnorm), de kans te geven zichzelf optimaal te ontplooien door het kosteloos aanbieden van 1-op-1 bijles en/of studiebegeleiding.

Het verzorgingsgebied van de scholen in Alphen aan den Rijn dient als pilot, Nederland als uiteindelijk doel.

Het bijlesinstituut Leerplein in Alphen aan den Rijn was de bakermat van de BijlesBeurs. Daar is ondervonden hoe effectief bijlessen zijn en hoe pijnlijk het is om vast te stellen, dat ouders met een zeer laag inkomen de bijleskosten niet kunnen dragen. Dit laatste probleem is niet oplosbaar binnen 1 bijlesinstituut. Daarom  is de Stichting BijlesBeurs opgericht om dit schrijnend probleem in een breder verband met alle betrokken partijen aan te pakken. Immers een kind mag nooit het kind van de rekening worden.

Er bestaan wel  tegemoetkomingen voor jongeren voor sporten,, cultuur, schooluitjes, een laptop of een fiets maar bijlessen vallen helaas nergens onder. Ook bij vrijwel alle gemeenten is deze steun niet (meer) aanwezig. Met andere woorden voor de hardware wordt gezorgd, de software (kennis/hersens) wordt vergeten. Sommige kinderen kunnen daardoor niet even een extra steuntje in de rug krijgen, terwijl dat ze juist zo veel verder zou kunnen helpen in hun schoolprestaties en hun toekomst. Dit thema wordt nu breed herkend en erkend (zie hiervoor de  beleidsnota’s van het ministerie van Onderwijs en CPB cijfers)

De BijlesBeurs heeft gekozen voor de  stichtingsvorm die uiteindelijk landelijke dekking moet krijgen zoals de stichtingen Leergeld / Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.  De eerst komende twee jaar (2015-2017) zal Alphen aan den Rijn e.o. fungeren als pilot.

 De Werkwijze

De Bijlesbeurs is voor jongeren van basis- en middelbare scholen (8-21 jaar) waarvan ouders een inkomen hebben beneden 120% van de bijstandsnorm. Jongeren krijgen 1-op-1 bijles en studiebegeleiding. Om de kwaliteit van de bijles te garanderen worden de lessen uitsluitend ondergebracht bij professionele bijlesinstituten zoals het Leerplein in Alphen aan den Rijn.

De Bijlesbeurs is er natuurlijk in de eerste plaats voor jongeren zelf, maar ook scholen, zorgverleners, overheden en bedrijfsleven hebben baat bij dit fonds. Immers jongeren die goed scoren op school stuwen niet alleen de gemiddelde prestatiecijfers van een school omhoog, er zal ook minder aandacht en ondersteuning nodig zijn. Zorgverleners krijgen extra gereedschap om een gezin verder te helpen; er zijn over de kinderen ten minste geen zorgen meer. WMO- , Leerplicht en halt medewerkers kunnen nu doorverwijzen en zo een stimulerende en positieve bijdrage leveren en voortgang boeken bij hun klanten.

Het bedrijfsleven krijgt schoolverlaters die het maximale uit zich hebben gehaald maar kunnen kinderen van medewerkers natuurlijk sponsoren en doorsturen. Tot slot natuurlijk de ouders, die zien dat hun kind met een beetje hulp wel positieve resultaten haalt en daar trots op kunnen zijn. 

De stichting de BijlesBeurs werkt daarom in de pilot fase nauw samen met alle scholen in Alphen aan den Rijn, maar ook met de gemeente (bijzondere bijstand, leerplicht, Tom in de buurt), maatschappelijke organisaties (voedselbank, schuldhulpmaatje, kerken, sportverenigingen, Halt, bewindvoerders) en de zorginstellingen (GGD, GGZ, CJG). Deze brede samenwerking is noodzakelijk om de beschikbare middelen zo effectief mogelijk in te zetten.

 Het aanvragen

Een aanvraag voor een beurs kan worden ingediend op voordracht van scholen, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Ouders zelf kunnen ook aanvragen. De aanvraag moet altijd vergezeld gaan van een inkomensverklaring en een schooladvies.

 De noodzakelijke middelen

De BijlesBeurs is afhankelijk van giften en donaties.  Tot nu toe hebben Het Leerplein, Wonen Centraal, de Rabobank en de St. Weeshuis der Doopsgezinden gedoneerd. Hierdoor is inmiddels op beperkte schaal gestart.

Om de totale doelgroep in Alphen aan den Rijn e.o.  een jaar lang bijles te kunnen geven is per schooljaar €150.000 nodig. Voor het eerste schooljaar 2015-2016 van de BijlesBeurs is tussen 75.000 en 100.000 euro nodig (75-100 leerlingen). Het schooljaar 2016-2017 verwachten wij 150 leerlingen omdat dan de BijlesBeurs bekendheid heeft gekregen.

Wij nodigen fondsen, bedrijven en overheden graag uit om ons te steunen.  

De Organisatie:

De stichting de Bijlesbeurs is een non-profit organisatie met ANBI status. Het CBF keurmerk wordt aangevraagd zodra daar de middelen voor zijn.  De uitvoerende werkzaamheden worden in het Groene Hart verzorgd door gerenommeerde bijlesinstituten en scholen.


Bestuur (onbezoldigd)

Voorzitter:                                          De heer Koos Lichtendonk

Vicevoorzitter /secretaris:               De heer Rick Riemsdijk van Eldik (initiatiefnemer)

Penningmeester:                              Mevrouw Dorina van Weerlee (accountant)

Algemeen bestuurslid:                    Mevrouw Maneka Bouwens (websitebeheer)

                                                             De heer Emile Schoneveld

                             

Het bestuur kan worden aangevuld door leden die op voordracht van grote donateurs worden benoemd.

Het bestuur wordt in de beginfase en bij een verdere uitrol van de BijlesBeurs in Nederland bijgestaan door de heer A. Th. De Jong, directeur van Stichting Urgente Noden Nederland.

 

 Dekkingsplan met minimale overhead   

Dekking van deze pilotkosten en de daarop volgende uitrol in Nederland zal worden aangevraagd bij de gemeente, het lokale bedrijfsleven, landelijk werkende fondsen en de ministeries van SoZaWe (armoedebeleid) en OCW (onderwijsvernieuwing). De dekking kan direct, maar ook als garantstelling voor de beursgelden worden verleend.

Aanvragen daartoe zijn ingediend bij:

Het bestuur heeft er voor gekozen een voorzichtige maar zekere weg te bewandelen in het sluiten van de begroting. Het BijlesBeurs initiatief is gebaat bij zo veel mogelijk partijen die, ondersteuning geven.

Bij het benaderen van de fondsen wordt een beleidsmatige inbreng op prijs gesteld. Plaatsen in het bestuur zijn daarvoor statutair gereserveerd.

 5 november 2015

 

 

Koos Lichtendonk

Voorzitter bestuur

 

Contact: stichting de Bijlesbeurs

06-22992666 / info@debijlesbeurs.nl